VEDTÆGTER

§1. Navn, hjemsted og tilknytningsforhold
Stk.1. Foreningens navn er Øster Hornum Fitness, i daglig tale forkortet ØH-Fitness eller ØHF.
Stk.2. Foreningens hjemsted er Øster Hornum, Rebild Kommune.
Stk.3. Foreningen er medlem af ForeningsFitness, etableret af DGI/DIF, og vil efterleve de dertil
hørende og til enhver tid gældende regler.
Stk.4. Foreningen er godkendt som forening i Rebild kommune.
§2. Formål
Stk.1. At tilbyde foreningens medlemmer et fleksibelt træningstilbud, der imødekommer
individuelle behov for træning i en foreningsbaseret ramme, samt gennem træning og
andre kulturelle aktiviteter, at styrke sundhed, trivsel og fællesskab blandt foreningens
medlemmer.
Stk.2. Foreningen er medlem af DGF og DGI, samt Anti-Doping Danmark.
§3. Aktiviteter
Stk.1. Foreningen afholder fitnesstræning, holdtræning og spinning i lokaler med motions- og
fitnessudstyr, samt giver instruktion til foreningens medlemmer i anvendelse af
foreningens redskaber og udstyr ved frivillige instruktører.
Stk.2. Foreningen tilbyder instruktøruddannelse til medlemmer, der ønsker at virke som
instruktører i foreningen.
Stk.3. Foreningen ønsker ikke at deltage i konkurrencer eller turneringer, men driver
udelukkende aktiviteter i forhold til medlemmernes sundhed, trivsel og fællesskab.
§4. Medlemskreds
Stk.1. Alle, der kan tilslutte sig foreningens vedtægter, kan optages som medlem.
Minimumsalder for fuldgyldige medlemmer er 15 år. Børn under 15 år, dog minimum 10
år, må under særlige individuelle vilkår træner under voksent tilsyn efter aftale med
foreningens Teen-Fitness instruktører.
Stk.2. Indmeldelse sker ved tilmelding i fitness foreningen på foreningens hjemmeside.
Medlemsskabet er gyldigt fra det øjeblik medlemmets indbetaling af kontingent fremgår
af foreningen konto, eller, såfremt betaling sker med dankort på foreningens
hjemmeside, når indbetalingen er registreret.
Stk.3. Udmeldelse skal ske skriftligt eller på foreningens hjemmeside. Dog vil manglende
indbetaling af kontingent automatisk medfører udmeldelse ved udløb af den periode der
på forhånd er indbetalt kontingent for.
Stk.4. Medlemmet betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves altid
forud. Der tilbydes kvart, halv- og helårskontingent.
Stk.5. Alle medlemmer får udleveret medlemsbevis i form af brik til adgangskontrolsystemet.
Brikken giver adgang til fitness centerets lokaler indenfor centerets åbningstid. Brikken er
strengt personlig, og må ikke overdrages til tredjemand, ej heller til husstandens egne

medlemmer. Brud på disse regler medfører øjeblikkelig bortvisning fra fitnesscenteret og
inddragelse af medlemsskabet for ejeren af brikken, uden kompensation for eventuel
kontingentrest.
Stk.6. Alle frivillige instruktører, og eventuelt ansat personale, er kontingentfrie.
§5. Udelukkelse og eksklusion
Stk.1. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod
klubbens vedtægter eller andre gældende, offentliggjorte bestemmelser, eller hvis
medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Stk.2. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden
bestyrelsen træffer sin afgørelse.
Stk.3. I sager om eksklusion kan medlemmet kræve, at sagen afgøres på førstkommende
generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
Stk.4. For at vedtage en eksklusion kræves der af generalforsamlingen samme stemmemajoritet
som ved ændring af klubbens vedtægter.
§6. Generalforsamlingen
Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned og
indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved e-mail til foreningens medlemmer samt andre
medier bestyrelsen måtte finde relevante, med angivelse af dagsorden.
Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, på 15 år eller
derover, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til orientering
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt
Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til
vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af
de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog,
når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end
det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg

anvendes reglen om simpelt flertal. Ved stemmelighed stemmes om blandt dem med
samme antal stemmer.
§7. Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og
skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning
om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest
fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
§8. Bestyrelsesarbejdet
Stk.1. Bestyrelsen består af 4-6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, samt 2 suppleanter. Ved
stemmelighed i en bestyrelse med et lige antal bestyrelsesmedlemmer, har formanden
det endelige ord.
Stk.2. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, således
at der er 2 på valg det ene år og 3 på valg det efterfølgende år. Suppleanter vælges for en
1-årig periode.
Stk.3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
Generalforsamlingens beslutninger.
Stk.4. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.
Stk.5. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor
bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand og kasserer samt evt. andre
tillidsposter.
Stk.6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg
og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk.7. De frivillige instruktører opfordres til at vælge en talsmand, som også kan deltage i
bestyrelsens møder.
Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer refunderes deres betalte kontingent for den periode de måtte
sidde i bestyrelsen i Øster Hornum Fitness.

§9. Foreningens daglige ledelse
Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen.
Stk.2. Eventuelle fremtidige ansættelser af personale, såsom træner eller lignende, ansættes af
bestyrelsen, der fastlægger løn og ansættelsesvilkår.
§10. Økonomi, regnskab og revision
Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk.2. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk.3. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
Stk.4. Foreningens formue opbevares i et anerkendt pengeinstitut.
§11. Tegningsregler og hæftelse
Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening. I
tilfælde af forfald kan et bestyrelsesmedlem træde i formandens eller kassererens sted.

Stk.2. Ved køb, salg og pantsætning af driftsmidler udover mindre dispositioner tegnes
foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk.3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser,
der påhviler foreningen.
§12. Vedtægtsændringer
Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en
generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages
på.
§13. Opløsning
Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte på to
hinanden følgende generalforsamlinger.
Stk.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §2
fastsatte formål eller til andre almennyttige formål i Øster Hornum. Beslutning om den
konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.
§14. Datering
Således vedtaget på foreningens generalforsamling d. 28. februar 2023.

E-MAIL

formand@ohfitness.dk

ADRESSE

Nibevej 151, 9350 Støvring
Designet af GoWebsite | Øster Hornum Fitness © 2024